Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

2018

Προκήρυξη έως 3 θέσεων ερευνητών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

Απαραίτητα Προσόντα
– Φοιτητής/τρια (προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού) με αντικείμενο Τμήματος ή πτυχίου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή συναφούς με τα προαναφερθέντα αντικειμένου του Παν. Μακεδονίας ή/και του ΑΠΘ.
– Μέσο όρο βαθμολογίας, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού, ίσο ή μεγαλύτερο του 8.
– Αποδεδειγμένο επιστημονικό ενδιαφέρον σε τουλάχιστον μία εκ των κατηγοριών: Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Σχέσεις/Οργανισμοί, Δημοκρατική Θεωρία.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Συγγραφή ιστολογίων, μετά από ομότιμη αξιολόγηση, ή άλλων συναφών ερευνητικών κειμένων, ή συνδρομή στην συγγραφή αυτών.
– Διεξαγωγή ερευνητικού έργου (αναζήτηση εγγράφων από επίσημες, πηγές, συγκέντρωση πηγών, κλπ.).

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 3 Σεπτεμβρίου 2018
– Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2018, 11.59πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.
Προκήρυξη έως 2 θέσεων πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα
– Εγγεγραμμένος/η σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Παν. Μακεδονίας ή του ΑΠΘ με αντικείμενο Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Οικονομικών επιστημών ή αντικείμενο συναφές με τα προαναφερθέντα.
– Αντικείμενο προπτυχιακών σπουδών συναφές με τα προαναφερθέντα αναφερθέντα.
– Βαθμό αποφοίτησης προπτυχιακού, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Επεξεργασία, μετάφραση ή/και έλεγχος κειμένων (proofreading).
– Προώθηση/υποστήριξη εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.
– Διοικητική υποστήριξη.

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 3 Σεπτεμβρίου 2018
– Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2018, 11.59πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.
Προκήρυξη 1 θέσης πρακτικής άσκησης προπτυχιακού φοιτητή/τριας του Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα
– Φοιτητής/τρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας ή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.
– Μέσο όρο βαθμολογίας, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Πολύ καλή ή άριστη γνώση HTML ή άλλης γλώσσας προγραμματισμού με έμφαση στην δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων. Επιθυμητή η γνώση CSS.
– Άριστη γνώση δημιουργίας ή/και διαχείρισης ιστοσελίδων, κατά προτίμηση με βάση το WordPress. Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.
– Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση λογισμικών επεξεργασίας οπτικοακουστικού και προωθητικού υλικού, όπως Adobe Illustrator και Photoshop, Avid, κλπ, ή/και προηγούμενη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα.
– Άριστη γνώση λειτουργίας διαδικτυακών μέσων/ιστοσελίδων (Youtube, κλπ) και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Επεξεργασία, διαχείριση ή/και δημιουργία τομέων της ιστοσελίδας της Μονάδας http://eupoldem.org/
– Επεξεργασία, διαχείριση ή/και δημιουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube, κλπ.).
– Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.
– Επεξεργασία ή/και δημιουργία προωθητικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, κλπ.).

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 3 Σεπτεμβρίου 2018
– Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2018, 11.59πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.
Προκήρυξη έως 2 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριών Νομικής.

Απαραίτητα Προσόντα
– Φοιτητής/τρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
– Μέσο όρο βαθμολογίας, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού, ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Διοικητικού Δικαίου. Επιθυμητή η γνώση Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Δικαίου.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).
Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη εκδηλώσεων της Μονάδας (π.χ. σύνταξη διοικητικών εγγράφων, αρχειοθέτηση κλπ.).
– Παροχή συμβουλών και γνώμης επί σχετικών νομικών θεμάτων, και μελέτη νομικών εγγράφων.

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 3 Σεπτεμβρίου 2018
– Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2018, 11.59πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.
Προκήρυξη έως 4 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα
– Φοιτητής/τρια των ακόλουθων Τμημάτων του ΑΠΘ:
    • Πολιτικών Επιστημών
    • Οικονομικών Επιστημών
    • Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
    • Φιλολογίας
    • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
    • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
– Μέσο όρο βαθμολογίας, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Επεξεργασία, μετάφραση ή/και έλεγχος κειμένων (proofreading).
– Προώθηση/υποστήριξη εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.
– Διοικητική υποστήριξη.

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 3 Σεπτεμβρίου 2018
– Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2018, 11.59πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.
Προκήρυξη έως 4 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Απαραίτητα Προσόντα
– Φοιτητής/τρια των ακόλουθων Τμημάτων του Παν. Μακεδονίας:
    • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
    • Οικονομικών Επιστημών
    • Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
    • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
    • Βαλκανικών, Σλαβικών, και Ανατολικών Σπουδών.
    • Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
– Μέσο όρο βαθμολογίας, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Επιθυμητή η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Επεξεργασία, μετάφραση ή/και έλεγχος κειμένων (proofreading).
– Προώθηση/υποστήριξη εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.
– Διοικητική υποστήριξη.

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως.
– Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 3 Σεπτεμβρίου 2018
– Προθεσμία: 16 Σεπτεμβρίου 2018, 11.59πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την σχετική προκήρυξη.
Προκήρυξη 2 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Νομικής.

Απαραίτητα Προσόντα
– Προπτυχιακό: Φοιτητής/τρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ.
– Μεταπτυχιακό: Απόφοιτος/η Νομικής Σχολής ΑΠΘ και εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα με συναφές με την Νομική αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή στο ΑΠΘ.
– Μέσο όρο βαθμολογίας, ή βαθμό αποφοίτησης για μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Πολύ καλή γνώση Διοικητικού Δικαίου και διοικητικών εγγράφων.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση διαδικτυακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).
– Ενδιαφέρον για το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Επεξεργασία κειμένων, ή/και έλεγχος αυτών (proofreading).
– Μετάφραση κειμένων από Ελληνικά σε Αγγλικά ή αντιστρόφως.
– Προώθηση των εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.
– Διοικητική υποστήριξη της Μονάδας.

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως. – Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 13 Μαρτίου 2018
– Αρχική Προθεσμία: 22 Μαρτίου 2018, 12.00πμ.
– Τελική Προθεσμία, μετά από τροποποίηση της προκήρυξης: 30 Μαρτίου 2018, 12.00πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την αρχική προκήρυξη και την τροποποίηση αυτής ως προς την προθεσμία υποβολής.

2017

Προκήρυξη 2 θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Απαραίτητα Προσόντα
– Φοιτητής/τρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Μέσο όρο βαθμολογίας έως την ημέρα της κατάθεσης βιογραφικού ίσο ή μεγαλύτερο του 7,5.
– Πολύ καλή γνώση Office Suite (Word, Excel, Powerpoint, κλπ.).
– Πολύ καλή γνώση διαδικτυακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κλπ.).

Καθήκοντα (ενδεικτικά)
– Επεξεργασία κειμένων, ή/και έλεγχος αυτών (proofreading).
– Μετάφραση κειμένων από Ελληνικά σε Αγγλικά ή αντιστρόφως.
– Προώθηση των εκδηλώσεων, κάλυψη ειδησιογραφίας και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.
– Διοικητική υποστήριξη της Μονάδας.

Όροι Πρακτικής Άσκησης
– Διάρκεια: 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
– Ελάχιστη απαιτούμενη φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο: 7 ώρες εβδομαδιαίως. – Αμοιβή: Μη αμειβόμενη.
– Παροχή βεβαίωσης: Ναι, υπό την προϋπόθεση διεκπεραίωσης καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Λεπτομέρειες Υποβολής
– Είδος: Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.
– Τρόπος: Email στο eupoldem@gmail.com.
– Δημοσίευση: 4 Δεκεμβρίου 2017
– Προθεσμία: 15 Δεκεμβρίου 2017, 12.00πμ.

Για την αναλυτική περιγραφή των όρων και προϋποθέσεων, δείτε την πλήρη προκήρυξη.

error: Content is protected !!